• HOME
• ABOUT
• MEMBERS
• NEWS
• CONTACT

Statute

 

STATUT 

Związku Pracodawców FORUM OKRĘTOWE 
(zatwierdzony na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Uchwałą Nr 10/2019 z dnia 21.03.2019r.) 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

Paragraf 1. [Nazwa]

 1. Organizacja nosi nazwę „Związek Pracodawców Forum Okrętowe” (nazwa skrócona „Forum Okrętowe” lub ZP FO) i jest związkiem stoczni produkcyjnych i remontowych oraz przedsiębiorstw z nimi współpracujących a także innych podmiotów stowarzyszonych.
 2. W kontaktach z zagranicą związek może również używać nazwy „Association of Polish Maritime Industries.”
Paragraf 2. [Podstawa prawna działalności FO]
Forum Okrętowe działa na podstawie ustawy z 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2029 ze zm.) zwanej dalej Ustawą oraz niniejszego Statutu.

Paragraf 3. [Właściwość miejscowa]
 1. Siedzibą Forum Okrętowego i jego władz jest miasto Gdańsk.
 2. Związek działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Forum Okrętowe może również prowadzić działalności poza obszarem Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Forum Okrętowe może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa.

Paragraf 4. [Przynależność FO do innych organizacji]
Forum Okrętowe może przystępować i być członkiem krajowych federacji i konfederacji oraz międzynarodowych stowarzyszeń i organizacji pracodawców.

Paragraf 5. [Prowadzenie działalności gospodarczej]
 1. Forum Okrętowe może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych Forum Okrętowego i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Paragraf 51. [Słowniczek]
Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:
 • a) pracodawcy – należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 3 Kodeksu pracy (to jest ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy - t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.);
 • b) przemyśle okrętowym lub stoczniowym (zwanym dalej w treści niniejszego Statutu - przemysłem) – należy przez to rozumieć przemysł budowy, przebudowy, modernizacji, remontów i likwidacji jednostek pływających wszelkiego typu i rodzaju oraz oceanotechniki i ich zaplecza kooperacyjnego (zwanego również zapleczem komplementarnym);
 • c) stoczniach produkcyjnych i remontowych – należy przez to rozumieć zakłady przemysłowe, w których buduje się, remontuje, przebudowuje lub likwiduje statki wodne oraz ich konsorcja i holdingi;
 • d) oceanotechnice – należy przez to rozumieć interdyscyplinarną dziedzinę techniki i nauk ścisłych zajmującą się badaniem i opracowywaniem metod eksploatacji i eksploracji mórz i oceanów, obejmującą środki techniczne oraz umiejętności służące do wykorzystania morza i jego zasobów;
 • e) firmie prywatnej – należy przez to rozumieć podmiot, który nie jest podmiotem powiązanym, dominującym lub zależnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm.) od Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego;
 • f) głosowaniu:
  • zwykłym (względnym) – należy przez to rozumieć głosowanie podczas Walnych Zgromadzeń Członków w którym każdemu Członkowi (niezależnie od rodzaju Członkostwa) przysługuje jeden głos i w którym uchwały zapadają zwykłą większością głosów (więcej głosów oddanych za niż głosów oddanych przeciw bez głosów wstrzymujących się);
  • bezwzględnym (absolutnym) – należy przez to rozumieć głosowanie podczas Walnych Zgromadzeń Członków w którym każdemu Członkowi Zwykłemu przysługuje liczba głosów ustalana według liczby pracowników, zgodnie z brzmieniem § 19 ust. 2 niniejszego Statutu zaś każdemu Członkowi Stowarzyszonemu – 1 głos i w którym dla ważności uchwały wymagana jest większość 50% oddanych głosów za w stosunku do sumy głosów oddanych przeciw i wstrzymujących się;
  • kwalifikowanym - należy przez to rozumieć głosowanie podczas Walnych Zgromadzeń Członków w którym udział biorą tylko Członkowie Zwyczajni z liczba głosów ustalaną według liczby pracowników, zgodnie z brzmieniem § 19 ust. 2 niniejszego Statutu i w którym dla ważności uchwały wymagana jest większość, ustalana odpowiednio do postanowień niniejszego Statutu.
 

Rozdział II

Podstawowe cele Forum Okrętowego oraz sposób i formy ich realizacji 
 


Paragraf 6. [Cele Forum Okrętowego]

 1. Podstawowym celem Forum Okrętowego jest promowanie, ochrona i reprezentowanie interesów zrzeszonych Członków przed krajowymi organami władzy i administracji państwowej, organami samorządu terytorialnego, związkami zawodowymi, a także przed organizacjami międzynarodowymi współdecydującymi o kształtowaniu warunków gospodarczych, politycznych i społecznych funkcjonowania przemysłu okrętowego.
 2. Forum Okrętowe wykonuje swoje cele w szczególności poprzez tworzenie warunków rozwoju przemysłu okrętowego, przemysłu remontu statków, oceanotechniki oraz ich zaplecza kooperacyjnego, a zwłaszcza poprzez:
 • a) prowadzenie działalności informacyjnej sprzyjającej kształtowaniu rzetelnego i przyjaznego obrazu przemysłu;
 • b) promowanie interesów przemysłu w instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych;
 • c) uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych organizacjach kształtujących opinie o przemyśle;
 • d) popieranie współpracy i wymiany usług pomiędzy Członkami w dziedzinie ekonomiki, techniki i technologii przemysłu, w szczególności w drodze wymiany doświadczeń i informacji oraz tworzenie warunków do dyskusji wszelkich wspólnych problemów przemysłu zainteresowanych Członków;
 • e) wpływanie na funkcjonowanie i kształt rozwiązań prawnych, przepisów oraz na inne sprawy, które dotyczą, lub mogą dotyczyć interesów przemysłu, w szczególności w formie opiniowania i doradztwa oraz przedkładania projektów aktów normatywnych;
 • f) inspirowanie wspólnych prac badawczo-rozwojowych;
 • g) popieranie, we współpracy z właściwymi organami oświatowymi, rozwoju kształcenia zawodowego, wspieranie nauki zawodu w zakładach pracy oraz doskonalenia zawodowego pracowników przemysłu;
 • h) wydawanie opinii o stanie rozwoju przemysłu;
 • i) organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego oraz uczestniczenia na odrębnie określonych zasadach w postępowaniu sądowym w związku z działalnością gospodarczą Członków.
   

Rozdział III

Członkowstwo

 

Paragraf 7. [Członkostwo – formy i nabycie]

 1. Członkowie Forum Okrętowego mogą mieć status Członków:
  a) Zwyczajnych,
  b) Stowarzyszonych.
 2. Zwyczajnym Członkiem Forum Okrętowego może być każdy pracodawca mający siedzibę na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, będący firmą prywatną lub osobą fizyczną, który nie jest podmiotem powiązanym w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych z podmiotem nie mającym swojej siedziby na terenie Unii Europejskiej, Norwegii lub Wielkiej Brytanii a który ponadto prowadzi działalności klasyfikowaną jako działalność w zakresie przemysłu stoczniowego lub okrętowego.
 3. Prawa i obowiązki Członka nie będącego osobą fizyczną wykonuje organ upoważniony do składania oświadczeń woli w jego imieniu, bądź pisemnie umocowany pełnomocnik, z tym jednak zastrzeżeniem, że pełnomocnikiem może być jedynie osoba pozostająca w stosunku pracy z mocodawcą. Zmiany w składzie osobowym w organie upoważnionym do składania oświadczeń woli Członka nie mają wpływu na prawa i obowiązki Członka w tym jego uczestnictwo w organach Forum Okrętowego.
 4. Pracodawcy przystępujący do Forum Okrętowego powinni dawać rękojmię możliwości rzetelnego wykonywania przyjmowanych zobowiązań poprzez zespół posiadanych środków – technicznych, organizacyjnych i finansowych.
 5. Pracodawcy inni niż określeni w ustępie 2 niniejszego paragrafu, mający siedzibę na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, którzy nie są podmiotem powiązanym w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych z podmiotem nie mającym swojej siedziby na terenie Unii Europejskiej, Norwegii lub Wielkiej Brytanii, którzy uznają statutowe cele związku i pragną wspierać jego działania mogą uczestniczyć w pracach Forum Okrętowego oraz być wybierani do jego organów (bierne prawo wyborcze) jako Członkowie Stowarzyszeni.
 6. Pracodawca ubiegający się o Członkostwo w Forum Okrętowym powinien uzyskać pisemną rekomendację co najmniej dwóch Członków Forum Okrętowego (w tym jednego Członka Rady i co najmniej jednego Członka Zwykłego lub Stowarzyszonego).
 7. Rada potwierdza spełnienie kryteriów niezbędnych dla uzyskania członkostwa, określonych w ust. 1 - 4 niniejszego paragrafu.
 8. Przepisy Statutu o prawach i obowiązkach Członka Forum Okrętowego stosuje się odpowiednio do Członków Stowarzyszonych o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej.
Paragraf 8. [Wniosek o przyjęcie w poczet Członków]
Przyjęcie w poczet członków Forum Okrętowego następuje na podstawie pisemnego wniosku podpisanego przez przedstawicieli upoważnionych do reprezentacji pracodawcy ubiegającego się o członkostwo. Wzór wniosku ustala Rada.

Paragraf 9. [Tryb nabywania Członkostwa]
 1. Decyzję o przyjęciu Członka podejmuje Rada w formie uchwały.
 2. Uchwała Rady określa wysokość indywidualnej składki oraz wpisowego odpowiednio do obowiązujących w tym zakresie w chwili podejmowania uchwały Rady postanowień – uchwał Walnego Zgromadzenia Członków, o których mowa w § 201 lit. a/ Statutu.
 3. W przypadku podjęcia uchwały o odmowie przyjęcia Członka przez Radę, wnioskującemu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków.
 4. Prawo do wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków przysługuje również w odniesieniu do uchwały Rady w zakresie określenia rodzaju Członkostwa jak również określenia wysokość indywidualnej składki oraz wpisowego.
Paragraf 10. [Odstąpienie od wymogów określonych dla Członkostwa]
 1. Rada może wyjątkowo odstąpić od wymogów określonych w paragrafie 7 niniejszego Statutu, w tym w szczególności jego ustępu 2, jeżeli jest to uzasadnione i sprzyja osiągnięciu celów Forum Okrętowego.
 2. Uchwała Rady, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, dla swej ważności wymaga przyjęcia większością kwalifikowaną ¾ Członków Rady.
 3. Uchwała Rady, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, podlega zatwierdzeniu przez Uchwałę najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków.
Paragraf 11.
Skreślony 

Paragraf 12. [Prawa Członków]
Członkowie Forum Okrętowego mają prawa określone w niniejszym Statucie, w tym w szczególności do:
 1. Uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach Członków i wszelkich formach działalności Forum Okrętowego;
 2. Czynnego i biernego prawa wyborczego;
 3. Zgłaszania wniosków w sprawach dotyczących Członków Forum Okrętowego i działalności Forum Okrętowego.
Paragraf 13. [Obowiązki Członków]
 1. Członkowie Forum Okrętowego zobowiązani są w szczególności do:
  a) Przestrzegania postanowień Statutu, uchwał jej władz oraz obowiązujących regulaminów;
  b) Czynnego udziału w pracach Forum Okrętowego;
  c) Współdziałania w wykonywaniu celów statutowych;
  d) Wpłaty wpisowego oraz terminowego wnoszenia składek i innych świadczeń na rzecz Forum Okrętowego;
  e) Dbania o dobre imię Forum Okrętowego i wszystkich jego Członków;
  f) Przestrzegania zasad współżycia społecznego i etyki zawodowej.
 2. Członkowie Forum Okrętowego mają bezwzględny obowiązek bezzwłocznego informowania jego właściwych organów o wszelkich zmianach mających wpływ na realizacje postanowień niemniejszego Statutu i innych aktów o charakterze wewnętrznym związanych z działalnością Forum Okrętowego, w tym w szczególności o zmianach w strukturze właścicielskiej, mających związek z Członkostwem oraz w składach osobowych organu upoważnionego do składania oświadczeń woli w jego imieniu, bądź udzielonych pełnomocnictwach a także wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego, naprawczego, likwidacyjnego lub sanacyjnego.
Paragraf 14. [Ustanie Członkostwa]
 1. Członkostwo kończy się na skutek wypowiedzenia, wykluczenia lub całkowitego ustania przesłanek stanowiących podstawę przyjęcia do Forum Okrętowego.
 2. Członek może wypowiedzieć swoje Członkostwo najpóźniej na 6 miesięcy przed zakończeniem roku budżetowego. Wypowiedzenie powinno mieć formę pisemną i zostać wysłane w formie listu poleconego. Złożenie wypowiedzenia nie zwalnia od konieczności uiszczania w jego okresie składek i innych obciążeń nałożonych na Członków.
 3. Członek Forum Okrętowego może być wykluczony uchwałą Rady, w przypadku gdy:
  a) postępuje sprzecznie z celami albo interesami Forum Okrętowego,
  b) pomimo upomnienia narusza postanowienia niniejszego Statutu, a w szczególności nie realizuje obowiązku wniesienia wpisowego, opłacania składek lub innych obciążeń na rzecz Forum Okrętowego;

  Uchwałę o wykluczeniu należy przekazać Członkowi Forum Okrętowego w formie pisemnej. Od uchwały Rady Członkowi Forum Okrętowego przysługuje prawo złożenia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków. Odwołanie od uchwały Rady w formie pisemnej wysłane za pomocą listu poleconego do Prezesa – powinno być rozpatrzone przez najbliższe Walne Zgromadzenie Członków. Uchwała o wykluczeniu wywołuje skutki prawne od momentu jej podjęcia. Skuteczność uchwały o wykluczeniu ustaje z chwilą jej uchylenia w wyniku wniesionego odwołania. W takim przypadku przywrócony w prawach Członek Forum Okrętowego podlega uchwałom podjętym przez władze Forum Okrętowego w okresie jego wykluczenia.
 4. Członkostwo ustaje w przypadku stwierdzenia przez Radę ustania przesłanek stanowiących postawę przyjęcia w poczet Członków Forum Okrętowego. Jeśli zmiany spowodują zmianę kwalifikacji rodzaju członkostwa Rada informuje o tym Członka.
 5. Byli Członkowie, których Członkostwo wygasło na skutek przyczyn wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu nie mają roszczeń do majątku Forum Okrętowego ani roszczeń o zwrot wpłaconych składek, opłat lub innych świadczeń poniesionych na rzecz Forum Okrętowego.
 6. Członkostwo Forum Okrętowego wygasa w przypadku:
  a) śmierci osoby fizycznej będącej pracodawcą;
  b) wykreślenia z właściwego rejestru osoby prawnej;
  c) likwidacji jednostki organizacyjnej;
  d) likwidacji Forum Okrętowego.
 

Rozdział IV

Organy Forum Okrętowego

 

Paragraf 15. [Organy Forum Okrętowego]
 1. Organami Forum Okrętowego są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków;
  2. Prezes;
  3. Rada;
  4. Komisja Rewizyjna;
  5. Biuro Forum Okrętowego.
 2. Kadencja Prezesa, Rady oraz Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata i rozpoczyna się z dniem wyboru przez Walne Zgromadzenie Członków oraz kończy z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Członków zatwierdzającego sprawozdanie z ich urzędowania po upływie okresu kadencji.
 3. Rada oraz Komisja Rewizyjna składa sprawozdania ze swojej działalności podczas Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń Członków. Sprawozdania te podlegają przyjęciu przez ten organ.
 4. Prezes oraz Członkowie Rady i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zgromadzenie Członków zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu i procedurą ustaloną w Regulaminie wyborów władz przyjętym i obowiązującym na mocy Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, o której mowa w § 20 lit. b/ niniejszego Statutu.
 5. Rada oraz Komisja Rewizyjna mają prawo kooptacji w przypadku ustąpienia wybranego Członka Rady lub Komisji Rewizyjnej lub powstania wakatu z innego powodu z zastrzeżeniem, że liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby Członków pochodzących z wyboru.
 6. Działalność Prezesa oraz Członków Rady i Komisji Rewizyjnej ma charakter społeczny i nie jest wynagradzana z budżetu Forum Okrętowego.


Rozdział V

Walne Zgromadzenie
 

Paragraf 16. [Walne Zgromadzenie Członków – rodzaje]
 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Forum Okrętowego.
 2. Członkowie uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu Członków poprzez upoważnionych przedstawicieli. § 7 ust. 3 Statutu stosuje się odpowiednio.
 3. Walne Zgromadzenie Członków może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

Paragraf 17. [Tryb zwoływania ZWZCz]
 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Rada co najmniej raz w roku, nie później niż do końca miesiąca lipca danego roku.
 2. Rada zawiadamia Członków Forum Okrętowego o ZWZCz podając miejsce, termin i proponowany porządek obrad z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem oraz z zachowaniem formy pisemnej.

Paragraf 18. [Tryb zwoływania NWZCz]
 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest z inicjatywy Rady lub na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/5 ogólnej liczby Członków Forum Okrętowego, ustalanej na dzień wpłynięcia wniosku do właściwego organy Forum Okrętowego.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków powinno rozpocząć obrady nie później niż w ciągu 60 dni od daty złożenia wymienionego w ust. 1 niniejszego paragrafu wniosku lub żądania i obradować nad sprawami wskazanymi we wniosku lub żądaniu.
 3. Przepisy § 17 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Paragraf 19. [Odbywanie WZCz]
 1. Prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Członków przysługuje wszystkim Członków Forum Okrętowego, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej zaś wiążące uchwały podejmowane są w głosowaniu zwykłym, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej.
 2. Liczba przysługujących głosów Członkowi Zwyczajnemu Forum Okrętowego, w głosowaniu bezwzględnym lub kwalifikowanym na Walnym Zgromadzeniu Członków uzależniona jest od liczby pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie Członka Forum Okrętowego i określana jest zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Statutu.
 3. Podstawą ustalenia liczby pracowników w przedsiębiorstwie Członka Forum Okrętowego jest pisemne oświadczenie organu upoważnionego do składania oświadczeń woli w jego imieniu, bądź pisemnie umocowanego pełnomocnika, o liczbie zatrudnionych pracowników według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego Walne Zgromadzenie Członków, z uwzględnieniem ust. 5 niniejszego paragrafu.
 4. W przypadku gdy działalność gospodarcza Zwyczajnego Członka Forum Okrętowego określona w § 7 ust. 2 niniejszego Statutu stanowi mniej niż 50% całkowitej wartości jego produkcji, liczba głosów przysługujących Członkowi może być określana na podstawie liczby pracowników ustalonej proporcjonalnie do wartościowego udziału tej produkcji w produkcji całkowitej.
 5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, każdy Członek Forum Okrętowego powinien doręczyć do Biura Forum Okrętowego najpóźniej do końca miesiąca stycznia danego roku.
 6. W Walnym Zgromadzeniu Członków mogą brać udział goście zaproszeni przez Radę.
 7. Walne Zgromadzenie Członków otwiera Prezes Forum Okrętowego lub – w razie jego nieobecności – jeden z wiceprezesów i prowadzi je do czasu wyboru Przewodniczącego obrad.
 8. Protokół Walnego Zgromadzenia Członków podpisują Przewodniczący obrad i Sekretarz.
 9. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podpisują Przewodniczący obrad i Sekretarz.

Paragraf 20. [Przedmiot uchwał podejmowanych w głosowaniu zwykłym]
Do wyłącznych kompetencji WZCz, w których uchwały podejmowane są w głosowaniu zwykłym należy:
a/    Uchwalanie wieloletnich programów działania Forum Okrętowego,
b/    Uchwalanie Regulaminu wyboru władz oraz Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków,
c/    Zatwierdzanie regulaminu Rady oraz Komisji Rewizyjnej,
d/    Zatwierdzanie sprawozdań Rady oraz Komisji Rewizyjnej,
e/    Podejmowanie uchwał w innych sprawach, które Statut przekazuje do kompetencji WZCz.

Paragraf 201. [Przedmiot uchwał podejmowanych w głosowaniu bezwzględnym]
Do wyłącznych kompetencji WZCz, w których uchwały podejmowane są w głosowaniu bezwzględnym należy:
 • a) Ustalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego, 
 • b) Zatwierdzanie rocznego budżetu na kolejny rok obrotowy,
 • c) Nakładanie na Członków Forum Okrętowego innych zobowiązań wynikających z Członkostwa w FO, w tym finansowych;
 • d/) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady oraz ich zatwierdzanie, w szczególności w przypadkach o których stanowi niniejszy Statut.

Paragraf 202. [Przedmiot uchwał podejmowanych w głosowaniu kwalifikowanym]
Do wyłącznych kompetencji WZCz, w których uchwały podejmowane są w głosowaniu kwalifikowanym należy:
 • a) Wybór i odwołanie Prezesa, Członków Rady oraz Komisji Rewizyjnej,
 • b) Określenie liczby Członków Rady, w tym liczby wiceprezesów oraz liczby Członków Komisji Rewizyjnej,
 • c) Udzielanie absolutorium Prezesowi, Członkom Rady i Członkom Komisji Rewizyjnej,
 • d) Uchwalenie Statutu i jego zmian,
 • e) Nadawanie Członkom Forum Okrętowego i ich reprezentantom tytułów honorowych,
 • f) Zmiany formy organizacyjnej funkcjonowania Forum Okrętowego, wszczęcia postępowania układowego lub naprawczego lub likwidacyjnego, przy czym postanowienia § 46 niniejszego Statutu stosuje się odpowiednio.


Rozdział VI

Rada Forum Okrętowego
 

Paragraf 21.  [Rada Forum Okrętowego]
 1. Rada Forum Okrętowego (zwana dalej Radą) jest najwyższym organem w okresie między obradami Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Do Rady należy podejmowanie wszelkich decyzji niezastrzeżonych Statutem dla innych organów Forum Okrętowego.
Paragraf 22. [Skład Rady]
 1. Rada składa się z Prezesa oraz od 10 do 14 Członków, w tym nie więcej niż 4-ch wiceprezesów.
 2. Skład Rady zostaje ustalony w ten sposób, że 50% Członków Rady reprezentuje Stocznie mające status Członków Zwyczajnych (w tym podmioty przez nie wskazane spośród innych Członków ZP FO) zaś pozostałe 50% pozostałych Członków Forum Okrętowego wybieranych spośród Członków Zwyczajnych i Stowarzyszonych.
 3. Na czele Rady stoi Prezes Forum Okrętowego, zwany dalej Prezesem, wybierany zgodnie z ustaleniami § 28 niniejszego Statutu i procedurą ustaloną w Regulaminie wyborów władz, o którym mowa w § 20 lit. b/ niniejszego Statutu.
 4. Wiceprezesów wybiera Rada spośród swoich Członków, zgodnie z zasadami ustalonymi w Regulaminie wyborów władz o którym mowa w § 20 lit. b/ niniejszego Statutu oraz z zastrzeżeniem określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 5. W posiedzeniach Rady bierze udział, z głosem doradczym, Dyrektor Biura Forum Okrętowego.
 6. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć goście, zaproszeni przez Prezesa.
 7. Rada może powoływać i odwoływać Sekretarza Rady, którego zakres obowiązków określa Regulamin Rady.
 8. W przypadkach uzasadnionych uniemożliwiających Członkowi Rady uczestniczenie w danym posiedzeniu Rady może on ustanowić pisemnie pełnomocnika do reprezentowania go podczas tego posiedzenia Rady z tym jednak zastrzeżeniem, ze pełnomocnikiem może być jedynie inny Członek Rady i każdy Członek Rady może posiadać co najwyżej jedno pełnomocnictwo.

Paragraf 23. [Posiedzenia Rady]
 1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, jednakże nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Rady zwoływane są przez Prezesa z własnej inicjatywy, lub na wniosek co najmniej 5-iu Członków Rady skierowany do Prezesa wraz z powiadomieniem skierowanym do Dyrektora Biura Forum Okrętowego.
 3. Prezes lub z jego upoważnienia v-ce Prezes albo Dyrektor Biura zobowiązany jest w ciągu 14 dniu od dnia otrzymania wniosku o zwołanie posiedzenia Rady wyznaczyć termin posiedzenia Rady.
 4. Każdemu Członkowi Rady przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o terminie zwołania posiedzenia Rady wniosku o rozszerzenie porządku obrad.

Paragraf 24. [Podejmowanie uchwał Rady]
 1. Uchwały Rady podejmowane mogą być w głosowaniach:
  a) odbywanych podczas posiedzeń Rady;
  b) korespondencyjnych
 2. W głosowaniach Rady każdemu Członkowi Rady przysługuje jeden głos.
 3. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów oddanych przez co najmniej połowę Członków Rady. W razie równości liczby głosów decyduje głos Prezesa lub osoby działającej z jego upoważnienia.
 4. Głosowanie na posiedzeniach Rady jest jawne, o ile żaden z Członków Rady nie zażąda innej formy głosowania.
 5. Głosowanie w formie korespondencyjnej odbywa się zawsze z zachowaniem formy elektronicznej i kończy się z chwilą oddania głosów przez wszystkich Członków Rady lub po upływie 21 dnia od dnia przesłania wszystkim Członkom Rady informacji o głosowaniu korespondencyjnym, zawierającej treść uchwały będącej przedmiotem głosowania wraz z krótkim jej uzasadnieniem.

Paragraf 25. [Zdanie odrębne]
 1. Członkowie Rady mają prawo do zgłoszenia zdania odrębnego, które uzasadniają na piśmie.
 2. Uzasadnienie zdania odrębnego powinno być doręczone w ciągu trzech dni od daty podjęcia uchwały lub dnia otrzymania informacji o podjęciu uchwały w przypadku glosowania korespondencyjnego.

Paragraf 26. [Kompetencje Rady]
Do wyłącznych kompetencji Rady należy:
 1. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Wybór wiceprezesów.
 3. Powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura na wniosek Prezesa.
 4. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich.
 5. Ustalenie i ogłaszanie opinii i stanowisk w sprawach o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania poszczególnych Członków Forum Okrętowego jak i całego krajowego przemysłu okrętowego.
 6. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków.
 7. Uchwalanie rocznych planów działania Forum Okrętowego i zatwierdzanie preliminarzy finansowych.
 8. Określanie zasad i form działalności finansowej i gospodarczej FO.
 9. Rozpatrywanie sprawozdań Dyrektora Biura Forum Okrętowego oraz udzielanie mu absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 10. Powoływanie fundacji oraz powoływanie lub przystępowanie do organizacji gospodarczych działających w oparciu o odrębnie przepisy.
 11. Uchwalanie regulaminu pracy Biura Forum Okrętowego.
 12. Akceptowanie wniosków Dyrektora Biura Forum Okrętowego w przedmiocie nabycia lub zbycia nieruchomości oraz dotyczących czynności prawnych o wartości przewyższającej pięćdziesiąt tysięcy złotych.
 13. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Forum Okrętowego.
 

Rozdział VII

Prezes Forum Okrętowego
 

Paragraf 27. [Prezes FO]
 1. Prezes jest uprawniony do samodzielnego dokonywania w imieniu Forum Okrętowego wszelkich czynności prawnych, w szczególności samodzielnie reprezentuje on Forum Okrętowe wobec wszelkich organizacji i organów krajowych, zagranicznych, a także wobec Członków Rady. Forum Okrętowe może być również reprezentowane przez Dyrektora Biura Forum Okrętowego zgodnie z jego uprawnieniami.
 2. Prezes wykonuje kompetencje Rady w okresie pomiędzy posiedzeniami Rady.
 3. Decyzje Prezesa wymagające uchwały Rady muszą być potwierdzone na najbliższym posiedzeniu Rady.

Paragraf 28. [Wybór Prezesa]
 1. Prezesa wybiera się spośród Zwyczajnych Członków Forum Okrętowego reprezentujących największe stocznie, holdingi stoczniowe i równorzędne struktury organizacyjne lub osób przez nich zaproponowanych.
 2. Kandydat na Prezesa winien:
  a) posiadać obywatelstwo polskie;
  b) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
  c) cechować się nieskazitelnym charakterem;
  d) posiadać niezbędne doświadczenie zawodowe i wiedzę;
  e) dawać rękojmie należytego wykonywania swych obowiązków.

Paragraf 29. [Kompetencje Prezesa]
Do wyłącznych kompetencji Prezesa Forum Okrętowego należy:
 1. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków i Rady.
 2. Ustalanie porządku obrad Rady, zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie im.
 3. Kierowanie wykonaniem uchwał Walnego Zgromadzenia Członków i Rady
 4. Występowanie do właściwych władz i instytucji z wnioskami i opiniami w zakresie statutowych celów działalności Forum Okrętowego.
 5. Opiniowanie i zgłaszanie uwag do projektów aktów normatywnych.
 6. Powoływanie sądu polubownego i ustalanie jego regulaminu.
 7. Powoływanie komisji i zespołów Forum Okrętowego i ustalanie ich struktury i zasady działania.
 8. Mianowanie przewodniczących doraźnych komisji i zespołów problemowych.

Paragraf 30. [Zastępowanie Prezesa]
W razie nieobecności, choroby lub zdarzeń uniemożliwiających Prezesowi wykonywanie jego obowiązków zastępuje go jeden z wiceprezesów Forum Okrętowego na zasadach ustalonych w Regulaminie Rady.

 

Rozdział VIII

Komisja Rewizyjna
 

Paragraf 31. [Skład Komisji Rewizyjnej]
Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków spośród Członków Forum Okrętowego.

Paragraf 32. [Kompetencje Komisji Rewizyjnej]
Do wyłącznych kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 2. Przeprowadzenie bieżących i rocznych kontroli działalności statutowej Forum Okrętowego oraz jego gospodarki finansowej.
 3. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu Członków wniosków o udzielenie absolutorium Prezesowi i Radzie oraz Radzie wniosków o udzielenie absolutorium Dyrektorowi Biura Forum Okrętowego.
 4. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu Członków wniosków i spostrzeżeń dotyczących działalności Forum Okrętowego.


Paragraf 33. [Udział Komisji Rewizyjnej w posiedzeniach Rady]
Członkowie Komisji Rewizyjnej są uprawnieni do brania udziału w posiedzeniach Rady z głosem doradczym.

Paragraf 34. [Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej]
Zasady pracy Komisji Rewizyjnej określa Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków.

 

Rozdział IX

Biuro Forum Okrętowego
 

Paragraf 35. [Organizacja Biura Forum Okrętowego]
 1. Biuro Forum Okrętowego zapewnia obsługę pracy organów Forum Okrętowego oraz realizuje na bieżąco uchwały Walnego Zgromadzenia Członków i Rady.
 2. Biuro Forum Okrętowego jest kierowane przez Dyrektora, który reprezentuje Forum Okrętowe w sądzie i poza sądem oraz jest upoważniony do wszystkich czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przez Forum Okrętowe jakiegokolwiek przedsiębiorstwa.
 3. Koszty osobowe i utrzymania Biura Forum Okrętowego pokrywa się z budżetu Forum Okrętowego.

Paragraf 36. [Usytuowanie Dyrektora Biura]
 1. Dyrektor Biura Forum Okrętowego jest powoływany przez Radę w trybie określony w § 26 pkt. 3.
 2. Dyrektor Biura Forum Okrętowego na bieżąco zapewnia koordynację działań wszystkich Członków Forum Okrętowego oraz wymianę informacji pomiędzy nimi.
 3. Dyrektor Biura Forum Okrętowego odpowiada za należyte prowadzenie księgowości Forum Okrętowego.
 4. Nadzór nad pracą Dyrektora Biura Forum Okrętowego sprawuje Prezes Forum Okrętowego.
 5. Dyrektor Biura Forum Okrętowego może być w każdej chwili odwołany, co jednak nie pozbawia go roszczeń wynikających z umowy.

Paragraf 37. [Umowa z Dyrektorem Biura]
 1. Umowę z Dyrektorem Biura Forum Okrętowego zawiera Prezes.
 2. W sprawach pomiędzy Forum Okrętowym a Dyrektorem Biura Forum Okrętowego Forum Okrętowe reprezentuje Prezes lub upoważniony przez niego wiceprezes.

Paragraf 38. [Ustanawianie pełnomocników przez Dyrektora Biura]
 1. Dyrektor Biura Forum Okrętowego może ustanowić pełnomocników do czynności określonych w § 35 niniejszego Statutu na ogólnych zasadach prawa cywilnego.
 2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Forum Okrętowego uprawniony jest Dyrektor Biura Forum Okrętowego jednoosobowo z zastrzeżeniem sytuacji określonych w § 26 ust. 12 niniejszego Statutu.

Paragraf 39. [Biuro Forum Okrętowego]
Dyrektor Biura Forum Okrętowego organizuje Biuro Forum Okrętowego, odpowiada za jego sprawną administrację oraz zatrudnia pracowników – w ramach ustalonych preliminarzy budżetowych.

Paragraf 40. [Regulamin pracy Biura Forum Okrętowego]
Regulamin pracy Biura Forum Okrętowego zatwierdza Rada

 

Rozdział X

Majątek i budżet Forum Okrętowego
 

Paragraf 41. [Majątek Forum Okrętowego]
 1. Na majątek Forum Okrętowego składają się prawa do nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne oraz inne prawa majątkowe i niemajątkowe.
 2. Źródłami majątku Forum Okrętowego są:
  a) wpisowe;
  b) składki członkowskie;
  c) darowizny, spadki, zapisy i dotacje;
  d) własna działalność gospodarcza;
  e) dochody z majątku własnego Forum Okrętowego;
  f) inne źródła.
Paragraf 42. [Składka członkowska]
 1. Wysokość rocznej składki członkowskiej oraz wpisowego ustala Walne Zgromadzenie Członków w wysokości kwotowej przypadającej na jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 2. Roczna składka członkowska płatna jest w dwóch ratach, przy czym pierwsza rata nie później niż do końca kwietnia zaś druga rata nie później niż do końca września danego roku kalendarzowego.

Paragraf 421. [Dochodzenie należności od Członków]
Forum Okrętowe, poprzez działania podejmowane przez Dyrektora Biura, uprawnione jest do dochodzenia wpisowego, należnych składek i innych opłat i obciążeń uchwalanych przez właściwe organy Forum Okrętowego od Członków na drodze postępowania sądowego.

Paragraf 43. [Rok obrotowy i budżet ZP FO – tryb przygotowania projektu]
 1. Rokiem obrotowym Forum Okrętowego jest rok kalendarzowy.
 2. Budżet Forum Okrętowego na rok obrotowy uchwala Rada na wniosek Dyrektora Biura Forum Okrętowego po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej.
 3. Projekt budżetu na kolejny rok obrotowy należy przekazać Radzie najpóźniej na 14 dni przed terminem obrad Walnego Zgromadzenia Członków zamykającego poprzedni rok obrotowy.

Paragraf 44. [Budżet a działalność gospodarcza]
Na budżet Forum Okrętowego składają się także wyniki z prowadzonej działalności gospodarczej.

Paragraf 45. [Zmiany w budżecie]
W uzasadnionych przypadkach Rada dokonuje zmian w budżecie na wniosek Dyrektora Biura Forum Okrętowego.

 

Rozdział XI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Forum Okrętowego
 

Paragraf 46. [Zmiana Statutu lub likwidacja Forum Okrętowego]
Uchwały w sprawie zmiany Statutu Forum Okrętowego lub jego likwidacji podejmuje Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu kwalifikowanym:
 1. w odniesieniu do zmiany Statutu - większością 2/3 głosów przy obecności przedstawicieli Członków Forum Okrętowego reprezentujących co najmniej 2/3 ogólnej liczby głosów Zwyczajnych Członków Forum Okrętowego – w pierwszym terminie, oraz większością 2/3 głosów, bez względu na liczbę obecnych – w drugim terminie.
 2. w odniesieniu do likwidacji Forum Okrętowego - większością 3/4 głosów przy obecności przedstawicieli Członków Forum Okrętowego reprezentujących co najmniej 2/3 ogólnej liczby głosów Zwyczajnych Członków Forum Okrętowego – w pierwszym terminie, oraz większością 3/4 głosów, bez względu na liczbę obecnych – w drugim terminie.

Paragraf 47. [Ustanowienie likwidatora i postępowanie likwidacyjne]
W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Forum Okrętowego Walne Zgromadzenie Członków powołuje likwidatora i ustala na jakie cele powinien być przeznaczony majątek. Uchwała o likwidacji podlega zgłoszeniu do sądu rejestrowego.

 

Rozdział XII

Przepisy wprowadzające i przejściowe
 

Paragraf 48. [Obowiązywanie zmian w Statucie]
 1. Zmiany niniejszego Statutu wchodzą w życie z dniem ich wpisania przez właściwy sąd rejestrowy.
 2. Postanowień § 7 ust. 2 i 5 nie stosuje się w odniesieniu do Firm, które nie spełniają określonych w nich wymogów, ale będących Członkiem Zwyczajnym lub Stowarzyszonym Związku Pracodawców Forum Okrętowe w dniu wpisania zmian Statutu do rejestru przez właściwy sąd rejestrowy.
 • Niniejszy Statut został uchwalony na Zgromadzeniu Założycielskim Związku „FORUM OKRĘTOWE” w dniu 2 kwietnia 1993 r. w Gdańsku i obejmuje zmiany wprowadzone:
  1. Uchwałą Nr 5/1997 WZC z dnia 3 lipca 1997 r.;
  2. Uchwałą Nr 3/2000 WZC z dnia 7 lipca 2000 r.;
  3. Uchwałą Nr 1/2003 WZC z dnia 13 lutego 2003 r.;
  4. Uchwałą Nr 3/2004 WZC z dnia 1 lipca 2004 r.;
  5. Uchwałą Nr 2/2005 WZC z dnia 7 lipca 2005 r.;
  6. Uchwałą Nr 10/2016 WZC z dnia 10 marca 2016 r.;
  7. Uchwałą Nr 13/2016 NWZC z dnia 08 grudnia 2016 r.;
  8. oraz Uchwałą Nr 12/2017 WZC z dnia 13 września 2017 r.


Załącznik Nr 1 do Statutu
 
Liczba pracowników Liczba głosów
1-50 1
51-200 2
201-350 3
351-500 4
501-650 5
651-800 6
801-1050 7
1051-1300 8
1301-1550 9
1551-1800 10
1801-2050 11
2051-2300 12
2301-2550 13
2551-2800 14
2801-3050 15
3051-3550 16

Każde kolejne 500 pracowników uprawnia do dodatkowego jednego głosu, przy czym każde rozpoczęte 500 pracowników zaokrągla się w górę.


 

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

CLOSE